Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN  VAN;

            HANDELMAATSCHAPPIJ & ZEILMAKERIJ DE WIT BV

    GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 24310892

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveranties van “Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV

” (Hierna te noemen “De wit BV”)  zijn de Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Aanvullende of afwijkende voorwaarden gelden slechts, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door   ons zijn bevestigd.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van en bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Wit BV.  

De Wit BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te

verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Wit BV dit mee, binnen 10 werkdagen na  ontvangst van de bestelling.

2.2 Alle aanbiedingen van De Wit BV zijn vrijblijvend en De Wit BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en de producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.


Artikel 3. Prijzen, betalingen en aflevering.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s inclusief BTW.

De prijzen zijn stukprijzen, ongeacht of er meerdere producten op een foto zijn afgebeeld.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Wij factureren de prijs die op het moment van bestelling actueel is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging door De Wit BV.

Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

3.3 Betaling dient te geschieden per bank/giro vooraf naar 2039603 ten name van Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Uw order wordt zo spoedig mogelijk na betaling verzonden dan wel bezorgd.

De Wit BV behoudt zich het recht voor om de verzendwijze naar eigen inzicht te bepalen.

3.4 U kunt op onze webshop via Internet bankieren eenvoudig uw bestelling online afrekenen, via uw eigen bank ( ABN AMRO, ING, Fortis, SNS of Rabobank).

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Wit BV gerechtigd ( de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Aanbiedingen kunnen niet geruild of geretourneerd worden, tenzij anders schriftelijk           overeengekomen.

3.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na     factuurdatum.

3.8 Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper automatisch en zonder nadere   ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1 % per maand over de door hem verschuldigde   hoofdsom, zulks te verrekenen vanaf de vervaldag.

3.9 Indien wij de vordering uit handen geven is de koper, automatisch en zonder nadere   ingebrekestelling, incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15 % van het nog openstaande factuurbedrag.

      Deze incassokosten zijn verschuldigd, onverminderd een veroordeling van de koper in de kosten     van een gerechtelijke procedure.


Artikel 4. Levering en retouren.
4.1 De door De Wit BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Voor op maat en of bestelling gemaakte producten is de levertijd maximaal 6 weken.

4.2 Bestelde artikelen die speciaal voor u gemaakt worden kunnen niet geretourneerd worden. 

4.3 Verzendkosten binnen Nederland:

      De verzendkosten worden op in webshop vermeld en kunnen variëren

4.5 Retourneren ( zie 7.3)

      Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet dan kunt u het binnen 5 werkdagen      voldoende gefrankeerd retour zenden.

      Voorwaarde is wel dat het artikel nieuw gekocht is, ongebruikt, onbeschadigd en schoon

is en zich in de originele onbeschadigde verpakking bevindt.

      Wij zullen het artikel direct omruilen of het aankoopbedrag op uw rekening crediteren.

      Gebruikte artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

      Het is alleen mogelijk artikelen te retourneren na melding per telefoon of e-mail vooraf.

      Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Bij retourzendingen dient een kopie van de factuur bijgesloten te worden.

 Retouradres;

 Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit bv

 James wattweg 24   3133 KK  Vlaardingen

 Postbus 381  3130 AJ  Vlaardingen

 

Artikel 5, Eigendomsvoorbehoud.

5.1  Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze geheel zijn betaald.

       Voordien mag niet ten nadele van ons, en/of ten gunste van derden, over de goederen worden         beschikt, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid.

5.2  Indien de koper de goederen desondanks doorlevert, is hij verplicht de vordering die hij daardoor      verkrijgt aan ons over te dragen.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Garantie, reclames en aansprakelijkheid.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst

beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 wekdagen na de aflevering, schriftelijk of per e-mail, en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Wit BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien U een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 5 werkdagen na aflevering aan De Wit BV te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en het product ongebruikt, onbeschadigd en schoon is en in geval van een multimediaproduct de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen

worden door De Wit BV geweigerd.

7.4 Indien een artikel materiaal- of fabricagefouten vertoont dan zijn daarop de garantievoorwaarden van onze leveranciers van toepassing. Defecten ontstaan door onoordeelkundig gebruik of door andere oorzaken dan materiaal- of fabricagefouten vallen niet onder garantie.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en De Wit BV, dan wel tussen De Wit BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en De Wit BV, is De Wit BV niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. Overmacht.

9.1 Een tekortkoming van De Wit BV zal niet worden aangerekend indien De Wit BV in een toestand van overmacht verkeert.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die De Wit BV niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld van De Wit BV, noch krachtens de wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat De Wit BV door een ( toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

9.3 Onder overmacht wordt mede begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en

onverschillig op welke wijze ontstaan; Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van De Wit BV; transportmoeilijkheden, verzendmoeilijkheden en/of - belemmering van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar De Wit BV toe of van De Wit BV naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd; oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

9.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per mail mee te delen en zulks zonder dat Handelmaatschappij & Zeilmakerij de Wit BV gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 10. Diversen.

10.1 Indien u aan De Wit BV schriftelijke opgave doet van een adres, is De Wit BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Wit BV schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door De Wit BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Wit BV deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepaling van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Wit BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Wit BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 De Wit BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.


Artikel 11.Geschillen.

11.1 Het Nederlands recht is op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen van toepassing.

11.2 De bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen  welke mochten ontstaan tussen De Wit BV en onze kopers, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van onze koper te onderwerpen.